COMPANY

SMART TECHNOLOGY FOR SECURITY AND SURVEILLANCE

1996
Company Establishment
USD 105 M
Total Revenue in 2021(Group)
30+
Technology Patents
11 Yr
Top Security 50 for

Contact Us

HQ Korea Factory
 • #605~607, 234, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea.
 • +82-70-8633-8591
 • +82-31-735-5453
R&D Center
 • #501, 58, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea.
 • +82-70-8633-8591
 • +82-31-735-5453
RetailTrend
 • #419, 10, Magokjungang 1-ro, Gangseo-gu, Seoul, Korea.
 • +84-96-105-1110
 • +84-2413-883-909
CPRO VINA Vietnam Factory
 • Cụm Công Nghiệp Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam
 • +84-96-105-1110
 • +84-2413-883-909
Digital Watchdog California HQ
 • 16220 Bloomfield Avenue. Cerritos, California USA 90703
 • (886) 446-3595
 • (813) 888-9262